Menu
Sluit

Vacature: lid Raad van Commissarissen

Theater aan de Parade is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen met een strategische blik, kennis van ondernemingen en een expert op het gebied van de podiumkunsten.

Organisatie
In 2023 openen wij de deuren van het nieuwe Theater aan de Parade en vanaf 2024 gaan we vol van start.

Dit nieuwe, eigentijdse theater stelt ons beter dan ooit in staat om een breed en onderscheidend theateraanbod te initiëren en te presenteren voor en met de stad.

Met het nieuwe Theater aan de Parade versterken we het culturele aanbod in de stad als geheel, zorgen we voor innovatie en leggen we verbindingen in de stad. We zijn een plek midden in de stad die ‘s-morgens open gaat en sluit als de laatste bezoeker het pand verlaat. Daarmee sluiten we aan op de belangrijkste doelstellingen in het cultuurbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Naast het culturele en maatschappelijke aanbod ontwikkelen we activiteiten op het gebied van horeca en stellen we onze faciliteiten en kennis beschikbaar aan derden (verhuur). Deze activiteiten dragen niet alleen in financiële zin bij aan de exploitatie van het nieuwe theater, maar zorgen ook van inhoudelijke ondersteuning van onze culturele en maatschappelijke activiteiten.

Vacature
Om onze meervoudige opdracht vanaf 2024 optimaal te kunnen uitvoeren, bouwen we in de komende jaren aan compacte, flexibele en slagvaardige nieuwe organisatie die in staat is om snel in te spelen op de vraag uit de stad en op de algemene ontwikkelingen in de theatersector.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in Theater aan de Parade.

De Raad is een volwaardig gesprekspartner van het bestuur op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner zijn. Dit vereist dat de RvC in zijn geheel beschikt over goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt.

Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf personen en vergadert vijfmaal per jaar. De Raad en directie streven goed bestuur en toezicht na waarbij de Governance Code Cultuur als leidraad wordt gehanteerd. De Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code is geïntegreerd in de missie, visie en doelstellingen van Theater aan de Parade.

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één maal worden herbenoemd. De officiële benoeming vindt plaats in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen.

In verband met het rooster van aftreden neemt één van onze commissarissen in oktober 2021 afscheid. De Raad komt daarom graag in contact met geïnteresseerden voor deze functie.

Profiel
Gelet op de aanwezige ervaring en competenties van de huidige Commissarissen, is de Raad op zoek naar kandidaten met het volgende profiel:

Algemene profieleisen:

 • kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 • een strategische oriëntatie;
 • kennis van de risico’s en het financieel/administratieve beheer van een onderneming;
 • kennis van arbeidsverhoudingen;
 • expertise op het gebied van podiumkunsten.

Gezocht wordt naar kandidaten die boven op de algemene profieleisen speciale kennis en ervaring hebben van:

 • de hedendaagse podiumkunst in de breedste zin van het woord;
 • de ontwikkelingen in de maatschappij ziet en begrijpt hoe Theater aan de Parade en het aanbod aantrekkelijk blijft voor een steeds breder publiek;
 • over een bedrijfsmatige visie beschikt; denkt vanuit business case kansen, zonder de risico’s uit het oog te verliezen;
 • begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt;
 • de publieke waarde van kunst en cultuur vanuit een zakelijke benadering weet te benoemen;
 • beschikt over een sterk zakelijk netwerk.

’s-Hertogenbosch
De kandidaat maakt geen deel uit van het culturele veld binnen de regio ’s-Hertogenbosch.

Diversiteit
Theater aan de Parade streeft naar diversiteit in medewerkers, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Het streven is om de Raad van Commissarissen zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in een persoon gecombineerd zijn.

Honorarium
Het lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een vergoeding.

Procedure
Kandidaten worden verzocht de sollicitatie vóór 14 mei 2021 te mailen naar de heer P. Lammers voorzitter Raad van Commissarissen via secretariaat@theateraandeparade.nl onder vermelding van ‘vacature Raad van Commissarissen’.

Contact
Voor informatie over de functie kunt u terecht bij de heer A.H. Kühne, directeur Theater aan de Parade via 073-6809809  of a.kuhne@theateraandeparade.nl. De gesprekken met kandidaten vinden plaats in de week van 14 t/m 18 juni 2021. Ingangsdatum van de functie is uiterlijk 01 oktober 2021.