Menu
Sluit

Algemene voorwaarden

Wanneer u kaarten koopt bij Theater aan de Parade stemt u in met onze Algemene Voorwaarden.

Wanneer u Theater aan de Parade bezoekt gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties aangesloten Theaters en Concertzalen (VSCD), van juli 2021 en onze huisregels.

Algemene voorwaarden

Door aankoop van toegangsbewijzen gaat de afnemer akkoord met de Algemene voorwaarden en de Privacy statement van Theater aan de Parade. 

 • In het programma zoals beschreven in het seizoensmagazine kunnen wijzigingen optreden. 
 • De directie behoudt zich het recht voor om entreeprijzen tussentijds te wijzigen. 
 • Theater aan de Parade is niet aansprakelijk voor verlies of ontvreemding van toegangsbewijzen. 
 • Ruilen en teruggave van toegangsbewijzen is mogelijk tot uiterlijk 3 dagen vóór de voorstelling. U kunt uw kaarten ruilen voor een andere voorstelling uit het seizoensaanbod of u ontvangt een cadeaubon, die twee jaar geldig is. Per bestelling wordt er € 2,85 administratiekosten ingehouden. Ruilen van méér dan tien toegangsbewijzen kan tot één week voor de voorstelling. 
 • Toegangsbewijzen met korting op grond van de CJP-pas of andere passen kunnen alleen verkregen worden op vertoon van de betreffende pas bij de theaterkassa. De pas dient u ook bij de controle te tonen. 
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Theater aan de Parade is het verboden foto’s, video-, film- of geluidsopnamen te maken van voorstellingen of evenementen. 
 • Na aanvang van de voorstelling kunnen bezoekers vaak niet meer worden toegelaten in de zaal. In dit geval geldt geen recht op restitutie. Tussentijds kan men de voorstelling volgen via een beeldscherm op de foyer begane grond. 
 • Om voorstellingen tijdig te kunnen laten beginnen, wordt de bar van de foyer vijf minuten vóór aanvang van de voorstelling gesloten. 
 • Bewaakte garderobe: de directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing en diefstal van kledingstukken waarvoor geen geldig garderobebewijs is afgegeven. Tevens stelt de directie zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van in kledingstukken achtergelaten voorwerpen en losse accessoires. 
 • Rolstoelbeleid: Alle theaterlocaties van Theater aan de Parade zijn rolstoelvriendelijk. Rolstoelgebruikers dienen i.v.m. de brandveiligheid altijd met een begeleider te komen. Rolstoelplaatsen zijn alleen direct aan de kassa te koop of telefonisch te reserveren, het is niet mogelijk online kaarten te reserveren. Theater aan de Parade houdt zich het recht voor gebruikers van invalidenwagens zo gunstig mogelijk te (her)plaatsen. 
 • Op toegang en verblijf zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van VSCD van toepassing, zie hieronder. 
 • Op horecatransacties zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca en de Algemene Leveringsvoorwaarden van Theater aan de Parade van toepassing. 
 • Minimumleeftijd: Vanaf welke leeftijd mag ik mijn kind meenemen naar het theater?
  Wij bereiken graag jong publiek. Maar de minimumleeftijd bij jeugd- en familievoorstellingen is ons heilig. Bij voorstellingen zonder minimumleeftijd verzoeken wij u vriendelijk maar met klem om de kleintjes thuis te laten. Dat voorkomt overlast voor andere bezoekers. Bij dreigende hinder kan Theater aan de Parade u de toegang tot de voorstelling weigeren. Verder dienen alle bezoekers een geldig plaatsbewijs te kunnen tonen.

 

Huisregels Theater aan de Parade

Om je bezoek aan ons theater voor jou en je medegasten zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Theater aan de Parade de volgende aanvullende huisregels:

 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Toegangscontrole met fouilleren en/of leeftijdscontrole met legitimatie is mogelijk.
 • Er is camerabewaking aanwezig in en rondom het pand.
 • Theater aan de Parade hanteert een PIN-ONLY beleid, contant geld wordt niet geaccepteerd.
 • Theater aan de Parade is een rookvrij theater, ook op het terras en het voorterrein.
 • Alcohol schenken we alleen aan gasten van 18 jaar en ouder.
 • Verblijf in toiletruimten is alleen toegestaan voor daartoe noodzakelijk bezoek.
 • We staan in ons theater geen wapens, drugs, ongewenste intimiteiten, agressie, discriminatie en/of handel in goederen toe.
 • Kleed je correct, gepast en gedraag je ook zo: we accepteren geen hinderlijk, aanstootgevend, bedreigend, vernederend of intimiderend gedrag. We staan geen samenscholingen, groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding, militaire kleding of masker toe.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan, een consumptie is verplicht.
 • Glaswerk, flessen, blikjes e.d. moeten binnen of op het terras blijven, dat geldt ook voor alle andere spullen in ons pand. We zijn er zuinig op en vragen dat ook van jou.
 • Denk bij het verlaten van het pand aan de buren en ga stil naar je volgende bestemming.
 • Nooduitgangen moeten te allen tijde worden vrijgehouden.
 • Het uitlokken van overtreding op het regelement en/of aanzetten daartoe staan wij niet toe.

Overtreding van een van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld worden. Dit kan toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben.

 

Algemene bezoekersvoorwaarden VSCD juli 2021. U kunt de voorwaarden ook downloaden.


ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE BIJ DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES AANGESLOTEN THEATERS EN CONCERTZALEN


1.0 Algemeen

1.1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Podium en een Bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Podium heeft gesloten.

1.2 Wat betekenen de begrippen?

In deze algemene bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die direct of indirect een overeenkomst sluit met het Podium in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede eenieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met de organisator een overeenkomst heeft gesloten.
 • Podium: Nederlandse concertzalen, theaters en overige podia die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), of podia die hebben aangegeven de bezoekersvoorwaarden te hanteren.
 • Plaats: de feitelijke plaats van het Evenement. Evenals online, alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, waarbinnen het Evenement plaatsvindt.
 • Gebouw: het fysieke Gebouw van het Podium waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Podium op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is of een andere Plaats.
 • Evenement: iedere uitvoering, voorstelling of manifestatie die plaatsvindt in het Gebouw en/ofde Plaats of via een digitale livestream georganiseerd door het Podium.
 • VSCD: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties in Nederland gevestigd aan het Overhoeksplein 2, 1031 KS te Amsterdam, KvK 40531525. Een actuele lijst van de aangesloten leden te vinden op www.vscd.nl.

2.0 Kaartverkoop
2.1 Wanneer komt de overeenkomst tot stand?

De overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij het Podium dan wel een derde koopt.

2.2 Aanbiedingen

Alle door het Podium, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend, verkoop van een toegangsbewijs aan de Bezoeker is niet verplicht. Het Podium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Podium en door derden aan de Bezoeker gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, en/of voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.3 Risico

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De Bezoeker heeft bij verlies, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Ook als de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde (niet het Podium) heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door die derde aan het Podium om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Als de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt geen restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten plaats.)

2.4.1 Toegangsbewijs

De houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Het Podium gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken. Het Podium kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het Evenement aan het Podium. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het Evenement zodat het Podium het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij het Podium of een (voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht bij het Podium of een (voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is het Podium niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken. Indien dit wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs -fysiek of digitaal- en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan functionarissen van het Podium te kunnen tonen. Het toegangsbewijs wordt in ieder geval getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats tijdelijk heeft verlaten tijdens een Evenement.

2.4.2 Maximaal aantal toegangsbewijzen

Het Podium heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per Bezoeker. De Bezoeker is verplicht om zich hieraan te houden.

2.5 Toegangsbewijs en toegang na aanvang of afloop?

Het toegangsbewijs wordt een eenmalig verstrekt en geeft de Bezoeker recht op toegang tot een Evenement. Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement. Bij een livestream kan het wel mogelijk zijn om na aanvang van het Evenement deel te nemen. Na afloop is het niet mogelijk om de voorstelling terug te kijken.

2.6 Overige kosten bovenop prijs toegangsbewijs

Het Podium kan aan de Bezoeker boven op de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening brengen ter dekking van de kosten in verband met de totstandkoming van de overeenkomst

2.7 Kijken van een livestream voorstelling

Met een toegangsbewijs kan de Bezoeker eenmalig op één apparaat een livestream voorstelling bekijken. De livestream voorstelling mag alleen in huiselijke kring worden gekeken. Het is verboden om in een groter georganiseerd verband te kijken.

3.0 Doorverkoop

3.1 Toegangsbewijs voor eigen gebruik, verbod doorverkoop

De Bezoeker is verplicht om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en mag het toegangsbewijs voor een Evenement niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aanbieden, of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

3.2 Verbod reclame

De Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan als dit gebeurt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, één en ander naar oordeel van het Podium.

3.3 Overdracht toegangsbewijs

De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan een derde geeft, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs overdraagt. De Bezoeker staat er tegenover het Podium voor in dat deze derde(n) de verplichtingen nakomt.

3.4 Ongeldig toegangsbewijs

Een toegangsbewijs dat is of wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door het Podium ongeldig worden verklaard. Een ongeldig verklaard toegangsbewijs geeft geen recht op (verdere) toegang tot het Evenement, de Bezoeker heeft geen recht op restitutie.

3.5 Boete bij schending (consument en niet- consument)

Als de Bezoeker een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: consument), dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan het Podium verschuldigd en € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,-, onverminderd het recht van het Podium om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. Als de Bezoeker geen consument is, dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan het Podium verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 40.000,-, onverminderd het recht van het Podium om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Verblijf in het gebouw
4.1 Goed gedrag, ontzegging toegang

Gedurende het verblijf in het Gebouw of de Plaats is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de (met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement) geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van als zodanig kenbare functionarissen van het Podium op te volgen. Als de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, huisregels en/of instructies handelt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten. De toegang kan in dit geval voor onbepaalde of bepaalde tijd worden ontzegd.

4.2 Algemene Huisregels

Het is de Bezoeker (onder meer) verboden:

 • andere Bezoekers te hinderen door, daaronder begrepen en niet beperkt tot -, ongepast gedrag en diefstal;
 • naar oordeel van een functionaris van het Podium gevaarlijke en/of voor de Bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw of de Plaats in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
 • goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, of kosteloos te verstrekken zonder expliciete toestemming van het Podium;
 • zelf meegebrachte etenswaren en/of (alcoholische) consumpties mee te brengen in het Gebouw of naar de Plaats.
 • openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs het Gebouw of de Plaats te betreden;
 • (huis-)dieren, niet zijnde een hulphond, mee te brengen in het Gebouw of de Plaats.

4.3 Controle baggage

De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van (hand-) bagage bij een bezoek aan een Evenement. Als de Bezoeker medewerking weigert, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

4.4 Foto en filmopnames

Ten behoeve van de bespeler(s) en medebezoekers is het de Bezoeker verboden om zonder toestemming van het Podium foto-, video-, film,- en geluidsopnames te maken, en/of om hiervoor geschikte apparatuur tijdens het Evenement te gebruiken. Het is de Bezoeker niet toegestaan (een enkel deel van) de (livestream-)voorstelling te reproduceren, verspreiden of uit te zenden in welke vorm en door welk middel dan ook, of op te slaan in een database of terugzoeksysteem. Bij overtreding kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd en een boete worden opgelegd zoals vastgelegd in artikel 3.5, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

4.5 Rookverbod

Binnen het Gebouw of de Plaats geldt een rookverbod, met uitzondering van eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. Een functionaris van het Gebouw of de Plaats heeft het recht om bij overtreding de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

4.6 Garderobe gebruik

Het Podium kan de Bezoeker verplichten tot het gebruik van een locker, of om de jas, tas en/of andere grote voorwerpen af te geven bij de garderobe. Daaronder begrepen en niet beperkt tot: koffers, kinderwagens, rolstoelen, paraplu’s, helmen, motorpakken, rollators, kinderstoeltjes e.d. Verplichting tot afgifte van bovenstaande goederen kan alleen als de garderobe gedurende de aanwezigheid van de Bezoeker bewaakt is. Voor het gebruik van de garderobe of locker kan het Podium een vergoeding vragen. Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Voorwerpen worden uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs teruggegeven. Uitsluitend in geval van betaalde garderobe is de aansprakelijkheid van het Podium ten alle tijden beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). Het Podium is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade. Afgegeven voorwerpen worden door het Podium bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij het Podium af te halen voordat hij het Gebouw of de Plaats verlaat. Wordt een afgegeven voorwerp niet opgehaald na afloop van een Evenement, dan heeft het Podium het recht om geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van het Gebouw of de Plaats, volgend op de inbewaargeving van het voorwerp.

4.7 Minimale leeftijd

Het Podium mag een Bezoeker weigeren als deze niet de minimale leeftijd heeft bereikt die door de bespeler/impresario van het Evenement is opgegeven.

4.8 Identificatie

De Bezoeker kan door een functionaris van het Podium gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien, of deze weigert te tonen kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw of de Plaats worden geweigerd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

4.9 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en het e-mailadres van de Bezoeker, die door het Podium worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van het Podium opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings. De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. Het Podium verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van het Podium.

4.10 Camera opnamen

Het Podium heeft het recht om van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement. Het Podium handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

5.0 Aansprakelijkheid, podium en overmacht

5.1 Aansprakelijkheid Podium

Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Het Podium is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Podium en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor het Podium verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking, en alleen voor het gehanteerde maximum verzekerde bedrag resp. maximaal EUR 25.000 per gebeurtenis Als er geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van het Podium beperkt tot een bedrag van EUR 25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van het Podium wordt onder meer uitgesloten voor:

 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Podium ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Podium gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker betrekking heeft;
 • schade veroorzaakt door andere Bezoekers.

5.2 Overmacht, ziekte/afzegging bespeler

In geval van overmacht, waaronder, in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de bespeler(s), heeft het Podium het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.

5.3 Verplaatsing Evenement

Indien het Evenement door het Podium wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Het Podium kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe toegangsbewijzen voor het Evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn toegangsbewijs in te leveren bij de partij waarbij het toegangsbewijs is aangeschaft en ontvangt hij een restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het toegangsbewijs heeft gekocht bij het Podium of een officieel (voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. Het Podium is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als het Podium als gevolg van de overmacht een voordeel geniet. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op(vervangende) toegang tot een ander Evenement.

5.4 Overmacht podium

Het Podium is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Podium. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Podium onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.

6.0 Klachten
6.1 Tijdslimiet

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij de directie van het Podium zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan de directie van het Podium besluiten om deze niet in behandeling te nemen.

6.2 Klachten ongegrond indien:

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Podium:

Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op:

 • wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
 • de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker betrekking heeft;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoeker(s) zal het Podium al het mogelijke doen om deze Bezoekers in de toekomst (zo nodig) de toegang te ontzeggen;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw of de Plaats;
 • overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 • (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw of de Plaats;
 • de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 • overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of boventiteling;
 • de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het Podium die voorziening al dan niet aan te bieden;
 • overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
 • ontzegging van de toegang tot een reeds aangevangen Evenement.

7 Rechten van het Podium
7.1 Ongeldig toegangsbewijs bij overtreding

Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.

7.2 Vervalsing

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs heeft het Podium het recht om de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

7.3 Cameratoezicht

Het Podium kan cameratoezicht houden in het Gebouw of op de Plaats waar het Evenement wordt georganiseerd. Het cameratoezicht kan voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement plaatvinden ter bescherming van personen en eigendommen van het Podium en/of derden. Camerabeelden worden gedurende een door het Podium te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

7.4 Incidentele oefeningen en ontruiming

Het Podium heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, het Gebouw of de Plaats geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten en/of schadevergoeding.)

8.0 Overige voorwaarden

8.1 Wijziging bezoekersvoorwaarden

Het Podium is gerechtigd om de Algemene Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal het Podium de Bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Bezoeker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Bezoekersvoorwaarden in werking treden.

8.2 Overige voorwaarden

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan het Podium aanvullende voorwaarden en/of regelingen van toepassing verklaren. Het staat het Podium ook vrij delen uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden buiten toepassing te verklaren. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker accepteert het Podium op voorhand niet.

9.0 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Nederlands recht

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Podium is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Forum Keuze

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Podium voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar het Podium haar statutaire zetel heeft, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 27 september 2021 bij de griffie van de Rechtbank in Amsterdam gedeponeerd onder nummer 50/2021